G. KARO – Vetuloneser Nachlese (Tavv. XXIII-XXIV), p. 49

SE08_02