Giuseppe Sassatelli, Ricordo di Guido Achille Mansuelli, pp. xi–xiii