Maria Pia Marchese, Ricordo di Aldo Luigi Prosdocimi, pp. xviii-xxviii