U. FERRAGUTI – Nuovi monumenti vulcenti (Tavv. XVI-XIX), p. 55